Quản trị nhân sự

Comments Off on Quản trị nhân sự

Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đi lên trong cạnh tranh.

Vai trò trọng tâm này xuất phát từ vai trò của con người: con người là yếu tố cấu thành doanh nghiệp; bản thân con người vận hành doanh nghiệp và con người quyết định sự thắng bại của doanh nghiệp.

Nội dung của Module này nhằm tích hợp các công cụ đo lường, đánh giá, tuyển chọn ,khen thưởng & các chính sách phù hợp nhằm “giữ chân” lực lượng nòng cốt, kế cận trong tương lai của Công ty.

HRM

Nội dung cơ bản sẽ được “Tìm hiểu – Trang bị – Thực hành” trong Module này như sau:

 • Nguyên tắc cơ bản của hoạch định và xây dựng chiến lược nhân sự.
 • Tuyển người giỏi hay người phù hợp: Mô hình 4FIT.
 • Những lỗi thường gặp khi tuyển sai người.
 • Xây dựng sơ đồ kế thừa.
 • Quy trình quản lý thành tích.
 • Đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
 • Cơ sở định chuẩn trong xây dựng lương & phúc lợi.
 • Lập ngân sách lương & phúc lợi
 • Chuẩn hóa nội quy lao động.
 • Chuẩn hóa quy trình xử lý kỷ luật lao động.
 • Áp dụng linh hoạt 3 yếu tố then chốt khi xảy ra TCLĐ.

Coach phụ trách module:

Chúng tôi trên facebook

Back to Top